Περιγραφή Προϊόντος

Υπερταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα.

Ειδικά σχεδιασμένο κονίαμα για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχεία πήξη.

*Αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων νερού- διεισδύσεων νερού διαμέσου ρηγματώσεων, εσοχών χαλικοδεμάτων και κατασκευαστικών αρμών.

*Αντιμετώπιση διεισδύσεων νερού αποστράγγισης πριν το τελικό στάδιο κύριας στρώσης στεγανοποίησης.

Κατανάλωση: Εξαρτάται από τον όγκο πλήρωσησ και το μέγεθος της διαρροής.

Συσκευασία 5kg